Bảng chữ số La Mã mới nhất

Chử cái la mã thường dùng để đánh số trong các nội dung bài viết bằng văn bảng Bảng chữ số La Mã mới nhất 2022 1 I 26 XXVI 51 LI 76 LXXVI 2 II 27 XXVII 52 LII 77 LXXVII 3 III 28 XXVIII 53 LIII 78 LXXVIII 4 IV 29 XXIX 54 … Đọc tiếp

Bảng chử cái tiếng việt

STT Chữ viết thường Chữ viết hoa Tên chữ Cách phát âm 1 a A a a 2 ă Ă á á 3 â Â ớ ớ 4 b B bê bờ 5 c C xê cờ 6 d D dê dờ 7 đ Đ đê đờ 8 e E e e 9 ê Ê … Đọc tiếp

Bảng mã màu RGB

Bảng mã màu RGB các màu sắc cơ bản Màu sắc Tên HTML / CSS Mã Hex #RRGGBB Mã thập phân (R, G, B) Màu đen # 000000 (0,0,0) Trắng #FFFFFF (255,255,255) Màu đỏ # FF0000 (255,0,0) Chanh xanh # 00FF00 (0,255,0) Màu xanh da trời # 0000FF (0,0,255) Màu vàng # FFFF00 (255,255,0) Lục … Đọc tiếp