Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án

Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án Đề cương nghiên cứu là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện một nghiên cứu khoa học. Đề cương nghiên cứu giúp người nghiên cứu xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp, … Đọc tiếp

nghiên cứu về pháp luật về quan hệ lao động

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về phương pháp điều tra và khảo sát thực tiễn thông qua nghiên cứu về pháp luật về quan hệ lao động. Phương pháp này là một trong những cách tiếp cận hiệu quả để nắm bắt được những vấn đề, thách thức và giải pháp liên … Đọc tiếp

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một khái niệm quan trọng trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc và phương pháp logic được áp dụng để xác định, thiết kế, thực hiện, phân tích và … Đọc tiếp

Phân tích, bình luận và tổng hợp thông qua nghiên cứu về Chủ thể của pháp luật dân sự

Chủ thể của pháp luật dân sự là những người có quyền và nghĩa vụ trong các quan hệ dân sự. Theo điều 3 của Bộ luật Dân sự 2015, chủ thể của pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân, tổ chức, nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nước. Trong … Đọc tiếp

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Phương pháp tổng hợp và xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Bài luận này sẽ trình bày phương pháp tổng hợp và xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bồi thường thiệt … Đọc tiếp

Xu hướng phát triển của pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự là một lĩnh vực quan trọng của hệ thống pháp luật, quy định các quan hệ dân sự giữa các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Pháp luật dân sự có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ dân sự, … Đọc tiếp

Những vấn đề chung về Luật dân sự

Luật dân sự là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật của một quốc gia, quy định các quan hệ pháp lý giữa các cá nhân, tổ chức và nhà nước trong các lĩnh vực như hôn nhân, gia đình, thừa kế, hợp đồng, bảo hiểm, bất động sản, quyền sở hữu … Đọc tiếp

Luật hành chính và sử lý vi phạm

Luật hành chính và sử lý vi phạm Luật hành chính là một nhánh của luật pháp quy định về hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân trong lĩnh vực hành chính. Luật hành chính cũng quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các … Đọc tiếp

Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến Pháp

Luật Hiến pháp là một loại luật đặc biệt, có vai trò quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Luật Hiến pháp quy định những nguyên tắc cơ bản về chế độ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của … Đọc tiếp

Lý luận về Nhà Nước

Nhà nước là một khái niệm quen thuộc trong đời sống xã hội, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất, nguồn gốc và vai trò của nhà nước. Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày một số quan điểm lý luận về nhà nước, từ góc độ lịch sử, triết học … Đọc tiếp