Phương pháp hệ thống hóa và pháp điển hóa thông qua nghiên cứu về vật quyền

Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày về hai phương pháp phân tích văn bản là hệ thống hóa và pháp điển hóa, và áp dụng chúng để nghiên cứu về vật quyền trong văn học Việt Nam. Hệ thống hóa là phương pháp dựa trên nguyên tắc rằng mọi văn bản đều có … Đọc tiếp

Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án

Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án Đề cương nghiên cứu là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện một nghiên cứu khoa học. Đề cương nghiên cứu giúp người nghiên cứu xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp, … Đọc tiếp

nghiên cứu về pháp luật về quan hệ lao động

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về phương pháp điều tra và khảo sát thực tiễn thông qua nghiên cứu về pháp luật về quan hệ lao động. Phương pháp này là một trong những cách tiếp cận hiệu quả để nắm bắt được những vấn đề, thách thức và giải pháp liên … Đọc tiếp

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một khái niệm quan trọng trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc và phương pháp logic được áp dụng để xác định, thiết kế, thực hiện, phân tích và … Đọc tiếp

Phân tích, bình luận và tổng hợp thông qua nghiên cứu về Chủ thể của pháp luật dân sự

Chủ thể của pháp luật dân sự là những người có quyền và nghĩa vụ trong các quan hệ dân sự. Theo điều 3 của Bộ luật Dân sự 2015, chủ thể của pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân, tổ chức, nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nước. Trong … Đọc tiếp

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Phương pháp tổng hợp và xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Bài luận này sẽ trình bày phương pháp tổng hợp và xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bồi thường thiệt … Đọc tiếp

Xu hướng phát triển của pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự là một lĩnh vực quan trọng của hệ thống pháp luật, quy định các quan hệ dân sự giữa các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Pháp luật dân sự có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ dân sự, … Đọc tiếp