Chế độ bảo hiến

Chế độ bảo hiến là một hình thức chính trị mà quyền lực của nhà vua hoặc quốc vương bị hạn chế bởi một hiến pháp hoặc một hội đồng quốc gia. Chế độ bảo hiến có thể được phân biệt với chế độ quân chủ tuyệt đối, mà nhà vua hoặc quốc vương có … Đọc tiếp

Án lệ

Án lệ là gì? Học gì? Án lệ là một khái niệm pháp lý có nghĩa là một quyết định hoặc hành động của một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội được coi là có tính chất đặc biệt, không tuân theo các quy tắc hay nguyên tắc thông thường. Án lệ … Đọc tiếp

Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhà nước và pháp luật Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng và thực hiện cam kết với các đối … Đọc tiếp

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một khái niệm quan trọng trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc và phương pháp logic được áp dụng để xác định, thiết kế, thực hiện, phân tích và … Đọc tiếp

Kiểm soát quyền lực nhà nước

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn đề quan trọng trong xây dựng một chế độ dân chủ, pháp trị và hiệu quả. Quyền lực nhà nước là khả năng của nhà nước can thiệp vào các hoạt động của xã hội, kinh tế và chính trị, bao gồm cả việc ban hành … Đọc tiếp

Lý thuyết về quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nhiều hoạt động và chức năng của nhà nước trong việc điều hành xã hội, kinh tế và văn hóa. Quản lý nhà nước có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào góc nhìn, mục tiêu và phạm vi … Đọc tiếp