chợ tốt việc làm blog kinh nghiệm viết cv xin việc tuyển dụng – tìm việc làm

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Kế toán vốn bằng tiền là một phần hành kế toán quan trọng trong công tác kế toán của một doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền thực hiện công việc cụ thể như: Lập và tiếp nhận chứng từ kế toán tiền mặt, kế toán chi tiết tiền mặt, lập và tiếp nhận chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng, tiếp nhận chứng từ kế toán tạm ứng, kế toán chi tiết tạm ứng, kiểm kê quỹ tiền mặt, cung cấp số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phạm vi làm việc: Làm nhân viên kế toán vốn bằng tiền ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

1.1.1. Kiến thức

– Cập nhật và vận dụng các chế độ chính sách liên quan đến kế toán vốn bằng tiền.

– Vận dụng chuẩn mực kế toán số 24 -“Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

– Trình bày nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày các căn cứ pháp lý liên quan đến tỷ giá.

– Trình bày nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế và phương pháp tính tỷ giá.

– Mô tả quy trình tiếp nhận và luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày phương pháp phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày phương pháp lập chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày kết cấu các tài khoản liên quan đến kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày phương pháp kế toán vốn bằng tiền.

– Trình bày phương pháp ghi sổ chi tiết quỹ tiền mặt, ghi sổ tiền gửi ngân hàng, ghi sổ chi tiết tài khoản tạm ứng.

– Mô tả quy trình giao dịch điện tử với ngân hàng.

– Mô tả quy trình thủ tục thanh toán với ngân hàng.

– Mô tả quy trình kiểm kê quỹ.

– Trình bày phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kiểm kê quỹ tiền mặt.

– Trình bày phương pháp xử lý sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt.

– Trình bày phương pháp đối chiếu số liệu trên sổ sách kế toán.

– Biết cách sử dụng Excel, Word trên máy vi tính hoặc trên phần mềm kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.

– Mô tả quy trình lưu trữ và bảo mật hồ sơ, chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

1.1.2. Kỹ năng

– Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

– Xác định chứng từ kế toán vốn bằng tiền.

– Thực hiện việc luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.

– Phân tích nội dung nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.

– Xác định tỷ giá hạch toán kế toán vốn bằng tiền.

– Xác định tài khoản kế toán liên quan đến nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.

– Định khoản đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán vốn bằng tiền.

– Lập và ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tạm ứng.

– Kiểm tra đối chiếu thông tin số liệu kế toán vốn bằng tiền.

– Thực hiện quy trình kiểm kê quỹ.

– Lập bảng kiểm kê quỹ.

– Lập bảng báo cáo cung cấp số liệu lưu chuyển tiền tệ.

– Sử dụng thành thạo ứng dụng Excel, Word trên máy vi tính hoặc sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.

– Lưu trữ và bảo mật thông tin hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán vốn bằng tiền.

1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

– Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

– Tự chịu trách nhiệm với công việc thực hiện.

– Phối hợp, hướng dẫn, giám sát, đối chiếu số liệu trong doanh nghiệp.

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

– Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính.

– Linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống trong công việc.

– Cẩn thận trong việc ghi chép thông tin, lập, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, chứng từ.

Exit mobile version