Kỹ năng chuyên môn kế toán tổng hợp

Các năng lực chuyên môn

(1) Thu thập số liệu kế toán

– Yêu cầu kiến thức:

+ Xác định được tầm quan trọng của việc thu thập số liệu kế toán đối với nhân viên kế toán tổng hợp.

+ Mô tả được quy trình luân chuyển chứng từ, thông tin kinh tế giữa các bộ phận trong đơn vị.

+ Liệt kê đầy đủ các thông tin số liệu cần thu thập đối với nhiệm vụ kế toán tổng hợp.

+ Biết cách sử dụng phần mềm kế toán.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Tổ chức thực hiện tốt việc thu thập số liệu kế toán phục vụ cho công tác kế toán tổng hợp, đảm bảo thông tin dữ liệu đầy đủ và chính xác. Thực hiện những cải tiến trong xây dựng quy trình luân chuyển, truy cập chứng từ số liệu kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

+ Phân tích số liệu thu thập được theo các chỉ tiêu để phục vụ cho các công việc của kế toán tổng hợp.

+ Có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong truy cập, xử lý số liệu kế toán trong doanh nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm với thông tin số liệu kế toán thu thập được.

+ Có khả năng điều hành công việc trong nhóm một cách hiệu quả.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(2) Xây dựng định mức chi phí tiêu thụ 

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa của việc xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.

+ Trình bày được các phương pháp xác định định mức chi phí: phương pháp kỹ thuật, phương pháp phân tích số liệu lịch sử, phương pháp điều chỉnh.

+ Trình bày được quy trình xây dựng định mức cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Ứng dụng được hàm Excel trong xử lý tính toán số liệu để xây dựng định mức chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Thu thập số liệu kế toán tài chính về làm cơ sở xây dựng định mức chi phí.

+ Xác định căn cứ để tính định mức chi phí bán hàng (định mức biến phí bán hàng, định mức định phí bán hàng), định mức chi phí quản lý doanh nghiệp (định mức biến phí quản lý doanh nghiệp, định mức định phí quản lý doanh nghiệp).

+ Căn cứ phương pháp, quy trình xây dựng định mức, sử dụng phần mềm hỗ trợ đề xuất định mức về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Lập báo cáo xác định định mức chi phí tiêu thụ.

+ Có khả năng thực hiện điều chỉnh định mức tiêu thụ cho kỳ kế hoạch trên cơ sở định mức tiêu thụ đã có ở kỳ trước bằng cách bổ sung dữ liệu, tiến hành phân tích xây dựng định mức cho kỳ kế hoạch.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.

+ Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận liên quan khi xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(3) Phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí khi xác định kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa của việc phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí khi xác định kết quả kinh doanh.

+ Trình bày được phương pháp phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí.

+ Nắm vững phương pháp hạch toán chi phí trả trước, trích trước chi phí trên các tài khoản liên quan.

+ Biết phương pháp lập dự toán chi phí và dự toán trích trước để cung cấp bằng chứng hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm bảo số chi phí phải trả hạch toán phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Căn cứ kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, hoặc căn cứ dự toán chi phí, dự toán trích trước (nếu có) thu thập các chứng cứ liên quan đến phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí xác định kết quả kinh doanh.

+ Phân bổ các khoản chi phí trả trước: Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý; Theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí; Đánh giá lại các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo (nếu có).

+ Trích trước chi phí: Hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ; Hoàn nhập số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế (nếu có); Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”; Phân biệt các khoản chi phí phải trả (chi phí trích trước hay chi phí dồn tích) với các khoản dự phòng phải trả; Cuối năm phải giải trình những khoản chi phí trích trước chưa sử dụng trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc phân bổ chi phí trả trước và trích trước chi phí khi tiến hành xác định kết quả kinh doanh.

+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.

+ Tuân thủ các quy định tài chính, luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện công việc.

+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.

(4) Kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, doanh thu tài chính, chi phí khác, doanh thu khác, xác định kết quả kinh doanh.

+ Trình bày phương pháp phân bổ doanh thu nhận trước trong kỳ theo nguyên tắc cơ sở dồn tích.

+ Trình bày phương pháp ghi sổ chi tiết các tài khoản liên quan đến xác định kết quả kinh doanh.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí bán hàng, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản chi phí bán hàng.

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí tài chính, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản chi phí tài chính.

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến doanh thu tài chính, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản doanh thu tài chính.

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí khác, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản chi phí khác.

+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến doanh thu khác, định khoản, ghi sổ chi tiết tài khoản doanh thu khác.

+ Thu thập sổ sách, số liệu kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán.

+ Thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước trong kỳ nếu có.

+ Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các khoản thu nhập và chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

+ Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ (nếu có) và kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

+ Kết chuyển kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

+ Ghi sổ chi tiết các tài khoản liên quan chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh.

+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.

+ Tuân thủ các quy định tài chính, Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện công việc.

+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.

(5) Kế toán tổng hợp các tài khoản

– Yêu cầu kiến thức:

+ Hiểu biết về luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành về tài chính doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp các tài khoản.

+ Trình bày phương pháp kiểm tra số liệu giữa kế toán tổng với số liệu chi tiết từng phần hành.

+ Trình bày phương pháp lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.

+ Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện kế toán tổng hợp.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Thu thập đủ thông tin, số liệu làm căn cứ thực hiện kế toán tổng hợp.

+ Thực hiện ghi sổ kế toán tổng hợp các tài khoản các loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

+ Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu từng phần hành với kế toán tổng hợp, điều chỉnh sai sót thông tin, chênh lệch số liệu (nếu có).

+ Lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.

+ Ứng dụng phần mềm kế toán trong lập sổ tổng hợp các tài khoản, lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.

+ Thực hiện lưu trữ, sắp xếp hồ sơ kế toán tổng hợp đúng quy định, đảm bảo tính bảo mật thông tin kế toán.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc kế toán tổng hợp các tài khoản.

+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.

+ Tuân thủ các quy định tài chính, luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện công việc.

+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.

(6) Lập báo cáo tài chính

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

+ Trình bày ý nghĩa của các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp lập các loại báo cáo tài chính trong nghiệp.

+ Phân biệt các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Có khả năng sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để lập các báo cáo tài chính.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Chuẩn bị mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thu thập trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái số liệu các tài khoản doanh thu bán hàng, chi phí giá vốn hàng bán, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu khác, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; xác định các khoản lợi nhuận theo từng nhóm hoạt động, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, lãi cơ bản trên cổ phiếu. 

+ Lập Bảng cân đối kế toán: Căn cứ sổ kế toán tổng hợp, sổ/thẻ kết toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, bảng cân đối kế toán năm trước, thu thập số liệu chi chép vào biểu mẫu bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn tài chính hiện hành.

+ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp: căn cứ bảng cân đối số phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán; thu thập số liệu chi chép vào biểu mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng dẫn tài chính hiện hành.

+ Lập được Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo, Sổ sách kế toán tổng hợp, sổ / thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan, bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước, tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác; Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo hướng dẫn tài chính hiện hành.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+ Thực hiện nộp báo cáo tài chính có ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan quản lý đúng thời gian quy định.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập các báo cáo tài chính.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.

+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

 (7) Lập báo cáo kế toán quản trị

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày ý nghĩa của kế toán quản trị, phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài chính.

+ Trình bày khái niệm chi phí và phân loại chi phí.

+ Trình bày các khái niệm cơ bản, phương pháp trong phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

+ Trình bày mục đích, phương pháp lập các dự toán ngân sách cơ bản trong doanh nghiệp.

+ Trình bày vai trò, các nhân tố, phương pháp của định giá bán sản phẩm.

+ Trình bày thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí, làm rõ được kết cấu chi phí, xác định được độ lớn đòn bẩy kinh doanh, xác định được các chỉ tiêu hòa vốn, ứng dụng được việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong một số trường hợp cơ bản để đưa ra quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Lập các dự toán ngân sách cơ bản: Lập được các dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí ngoài sản xuất, dự toán kết quả kinh doanh.

+ Định giá bán sản phẩm: xác định được các nhân tố tác động đến việc định giá bán sản phẩm, thực hiện định giá sản phẩm trong các trường hợp. 

+ Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định trong một số trường hợp cơ bản.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu cá nhân trách nhiệm với các báo cáo kế toán quản trị.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.

+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

 (8) Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

– Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

+ Nắm được các phương pháp phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính.

+ Trình bày được phương pháp phân tích các khoản mục, các chỉ số tài chính, dòng tiền trên báo cáo tài chính.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Thu thập báo cáo tài chính doanh nghiệp một số kỳ làm cơ sở phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

+ Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tính, phân tích, đánh giá các nhóm chỉ số tài chính: khả năng thanh toán, khả năng hoạt động, khả năng sinh lời, cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

+ Phân tích, đánh giá dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Lập báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp cung cấp cho quản lý doanh nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu cá nhân trách nhiệm với kết quả phân tích tình hình tài chính.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.

+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Bài viết liên quan

 • vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu? Bạn có đam mê về xây dựng và duy trì hình ảnh của một doanh nghiệp trên thị trường? Bạn có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và phân tích tốt? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể … Đọc tiếp

 • Kỹ năng nghề Quản trị truyền thông doanh nghiệp

  Quản trị truyền thông doanh nghiệp là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông khác nhau. Người làm quản trị truyền thông doanh nghiệp phải có khả năng phân … Đọc tiếp

 • vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing? Bạn có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về công … Đọc tiếp

 • Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

  Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo … Đọc tiếp

 • Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng

  Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành học thu hút nhiều thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thu nhập cao. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động giao dịch, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua ngân hàng và các công … Đọc tiếp