Năng lực chuyên môn cần có của kế toán thuế

 Các năng lực chung

(1) Có kiến thức về luật doanh nghiệp

– Yêu cầu kiến thức:

+ Hiểu biết cơ bản về lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật quốc tế trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Có kỹ năng trong đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh – thương mại.

+ Có kỹ năng cơ bản trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại.

+ Có khả năng tư vấn pháp luật kinh doanh.

+ Có kỹ năng cơ bản trong thành lập và quản trị doanh nghiệp.

+ Vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

+ Tuân thủ quy định pháp luật.

+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định nghề nghiệp.

+ Tích cực cập nhật các kiến thức về luật doanh nghiệp.

(2) Hiểu biết về kế toán, thuế: 

– Yêu cầu kiến thức:

+ Nêu được những vấn đề cơ bản về luật kinh tế, các chuẩn mực kế toán, các quy định thông tư liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

+ Trình bày được các nội dung cơ bản trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.

+ Trình bày được nội dung cơ bản trên chứng từ.

+ Trình bày được khái niệm liên quan đến hạch toán kế toán.

+ Trình bày được cách tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được các nhóm tài khoản, hệ thống chứng từ trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được các phương pháp kế toán.

+ Trình bày được các hình thức kế toán.

+ Trình bày được các khái niệm, nội dung của các sắc thuế.

+ Trình bày được các phương pháp tính thuế phát sinh tại doanh nghiệp.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quy định hiện hành.

+ Áp dụng hệ thống chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp với doanh nghiệp.

+ Áp dụng hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với doanh nghiệp.

+ Phân loại được các nghiệp vụ kế toán theo vị trí việc làm.

+ Vận dụng các phương pháp tính thuế, tính được số thuế phải nộp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm trong công việc.

+ Tuân thủ quy định nghề nghiệp.

+ Tích cực cập nhật kiến thức liên quan lĩnh vực tài chính.

(3) Tính toán và xử lý số liệu kế toán

– Yêu cầu kiến thức:

+ Giải thích được ý nghĩa của việc tính toán và xử lý số liệu kế toán.

+ Biết cách thu thập số liệu.

+ Trình bày được các phương pháp tính toán, thống kê số liệu.

+ Trình bày quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Thu thập số liệu cần cho công việc.

+ Thực hiện tính toán, thống kê số liệu theo yêu cầu công việc.

+ Lập báo cáo xử lý thống kê số liệu.

+ Lưu trữ hồ sơ tài liệu.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Trách nhiệm trong công việc.

+ Cẩn thẩn, tỉ mỉ khi thực hiện thống kê, nhập, tính toán số liệu.

+ Học hỏi trau dồi kỹ năng xử lý việc tính toán nhanh, hiệu quả.

(4) Sử dụng phần mềm kế toán

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách tổ chức cơ sở dữ liệu trên phần mềm.

+ Biết cách tổ chức các công việc kế toán trên phần mềm.

+ Biết cách sử dụng phần mềm để làm kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

+ Biết cách nhập, xử lý dữ liệu kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trên phần mềm.

+ Xác định được các vấn đề liên quan bản quyền và các quy định cấp phép khi sử dụng phần mềm kế toán

Yêu cầu kỹ năng:

+ Tổ chức được dữ liệu kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trên phần mềm.

+ Nhập chứng từ kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm vào phần mềm.

+ Truy cập, in chứng từ, sổ chi tiết chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm từ phần mềm.

+ Lưu trữ bảo mật thông tin kế toán trên phần mềm. 

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

+ Có khả năng xử lý tình huống mất hoặc hỏng dữ liệu kế toán trên phần mềm.

+ Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.

+ Tích cực tự học nâng cao trình độ.

(5) Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết sử dụng vi tính, mạng internet.

+ Biết cách tổ chức cơ sở dữ liệu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách tổ chức các công việc kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng phần mềm để làm kê khai thuế.

+ Biết cách nhập, xử lý dữ liệu khi kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế.

+ Xác định được các vấn đề liên quan bản quyền và các quy định cấp phép khi sử dụng phần mềm kế toán

Yêu cầu kỹ năng:

+ Tổ chức được dữ liệu kế toán thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập dữ liệu vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Truy cập, in tờ khai thuế, giấy nộp tiền từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Lưu trữ bảo mật thông tin kế toán thuế trên phần mềm. 

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

+ Có khả năng xử lý tình huống mất hoặc hỏng dữ liệu kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.

+ Tích cực tự học nâng cao trình độ.

(6) Sử dụng phần mềm kê khai hải quan

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết sử dụng vi tính, mạng internet.

+ Biết cách tổ chức cơ sở dữ liệu trên phần mềm kê khai hải quan.

+ Biết cách tổ chức các công việc kê khai hải quan.

+ Biết cách sử dụng phần mềm để làm tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu.

+ Biết cách nhập, xử lý dữ liệu khi khai báo hải quan.

+ Xác định được các vấn đề liên quan bản quyền và các quy định cấp phép khi sử dụng phần mềm kê khai hải quan.

Yêu cầu kỹ năng:

+ Tổ chức được dữ liệu trên phần mềm kê khai hải quan.

+ Nhập dữ liệu vào phần mềm kê khai hải quan.

+ Truy cập, in tờ khai xuất, nhập khẩu từ phần mềm kê khai hải quan.

+ Lưu trữ bảo mật thông tin tờ khai hải quan trên trên phần mềm. 

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

+ Có khả năng xử lý tình huống mất hoặc hỏng dữ liệu kế toán trên phần mềm kê khai hải quan. + Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.

+ Tích cực tự học nâng cao trình độ.

(7) Sử dụng chữ ký số (chữ ký điện tử)

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết sử dụng vi tính, mạng internet.

+ Mô tả quy trình đăng ký chữ ký số với Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan.

+ Mô tả quy trình cài đặt chữ ký số

+ Biết cách khai báo thông tin chữ ký số với Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế, tờ khai hải quan, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế và nộp thuế điện tử.

+ Biết cách xử lý dữ liệu khi quy trình nộp tờ khai phát sinh thông báo điều chỉnh.

+ Xác định được các vấn đề liên quan bản quyền và các quy định cấp phép khi sử dụng phần mềm kê khai hải quan.

Yêu cầu kỹ năng:

+ Đảm bảo tờ khai thuế, tờ khai hải quan, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế và nộp thuế sẽ được gửi đến nơi quy định.

+ Xử lý dữ liệu khi quy trình nộp tờ khai phát sinh thông báo điều chỉnh.

+ Sử dụng chữ ký số thành thạo khi gửi gửi tờ khai thuế, tờ khai hải quan, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế và nộp thuế điện tử.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

+ Có khả năng xử lý tình huống khi phát sinh thông báo lỗi từ chữ ký số.

+ Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.

+ Tích cực tự học nâng cao trình độ.

(8) Sử dụng ngoại ngữ

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết phương pháp giao tiếp bằng ngoại ngữ.

+ Biết được những kỹ thuật cơ bản khi nghe ngoại ngữ.

+ Biết phương pháp đọc, viết tài liệu liên quan kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Giao tiếp được bằng ngoại ngữ ở mức độ cơ bản.

+ Đọc, hiểu được các hồ sơ chứng từ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ngoại ngữ.

+ Lập được một báo cáo, văn bản liên quan hoạt động tính giá thành dịch vụ của doanh nghiệp bằng ngoại ngữ.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc.

+ Có khả năng thực hiện công việc độc lập hoặc theo nhóm.

+ Linh hoạt trong xử lý các tình huống giao tiếp bằng ngoại ngữ.

+ Có tinh thần học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ.

c) Năng lực chuyên môn

(1) Lập tờ khai thuế môn bài

– Yêu cầu kiến thức:

+ Cập nhập các quy định hiện hành về thuế môn bài.  

+ Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế môn bài, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ tờ khai thuế môn bài.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác định vốn kinh doanh từ giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Xác định được bậc môn bài theo quy định hiện hành.

+ Xác định được loại hình doanh nghiệp để lập tờ khai thuế môn bài.

+ Xác định được số tiền thuế môn bài phải nộp của doanh nghiệp.

+ Lập được tờ khai thuế môn bài.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai thuế môn bài qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp thuế môn bài bằng hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ tờ khai thuế môn bài.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập tờ khai thuế môn bài.

+ Chủ động trong khi lập tờ khai thuế môn bài.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(2) Lập tờ khai thuế môn bài

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng.

+Trình bày được các phương pháp tính thuế của doanh nghiệp.

+ Biết cách xác định được doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra.

+ Biết cách xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.

+ Mô tả đặc điểm quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế giá trị gia tăng, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ tờ khai thuế giá trị gia tăng.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác định được phương pháp tính thuế.

+ Tập hợp đủ các chứng từ xác định doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra.

+ Lựa chọn được các loại chứng từ kế toán đủ điều kiện kê khai thuế.

+ Xác định được doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra.

+ Xác định được giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào, thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.

+ Xác định được mẫu báo cáo thuế khi khai báo thuế giá trị gia tăng phù hợp với doanh nghiệp.

+ Lập được báo cáo thuế giá trị gia tăng.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp thuế giá trị gia tăng bằng hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ tờ khai thuế giá trị gia tăng.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập báo cáo thuế.

+ Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

+ Chủ động trong khi lập báo cáo thuế.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(3) Quản lý hóa đơn đầu ra, đầu vào

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng được các văn bản kế toán việc quản lý chứng từ.

+ Trình bày được các thủ tục tự in, đặt in và hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch tự in, đặt in và hóa đơn điện tử.

+ Mô tả quy trình lập kế hoạch sử dụng hóa đơn đầu ra.

+ Mô tả được quy trình báo mất hóa đơn để xử lý trong doanh nghiệp.

+ Mô tả quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ trong doanh nghiệp.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được việc tự in, đặt in và hóa đơn điện tử theo nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Lưu trữ, bảo quản hóa đơn đầu ra, đầu vào đúng quy định.

+ Xử lý được các trường hợp báo mất hóa đơn đúng quy định pháp luật.

+ Hỗ trợ bộ phận trong doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn trong kiểm tra, đối chiếu.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi quản lý hóa đơn đầu ra, đầu vào.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(4) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến hóa đơn, chứng từ.

+ Mô tả quy trình báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Mô tả được ý nghĩa của các chỉ tiêu cần thiết sử dụng trên hóa đơn.

+ Trình bày được phương pháp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Phân loại các loại hóa đơn sử dụng trong khai báo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Xác định loại hóa đơn sử dụng, mã hóa đơn, ký hiệu hóa đơn.

+ Xác định số hóa đơn sử dụng, xóa bỏ, hủy, mất trong tháng, trong quý (chi tiết số hóa đơn).

+ Xác định số lượng hóa đơn còn tồn cuối kỳ (về số lượng, từ số đến số).

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng quy định, đúng thời hạn.

+ Nhập các thông tin và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(5) Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Yêu cầu kiến thức:

+ Vận dụng các văn bản liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Hiểu biết và vận dụng chuẩn mực kế toán 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Mô tả quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp điều chỉnh doanh thu, chi phí theo Luật kế toán và Luật thuế.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Phân biệt được các khoản chi phí tính thuế và doanh thu chịu thuế.

+ Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đúng thời gian quy định.

+ Tính đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch phải nộp.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bằng hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Làm việc nhóm với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(6) Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Mô tả quy trình đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân.

+ Mô tả quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Trình bày được phương pháp xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Trình bày được phương pháp xác định các khoản giảm trừ gia cảnh.

+ Trình bày được phương pháp lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Trình bày được phương pháp xác định định số thuế thu nhập cá nhân chênh lệch đã nộp.

+ Xác định tổng số thuế thu  nhập cá nhân phải nộp.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân đúng quy trình.

+ Xác định được thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Xác định được các khoản giảm trừ gia cảnh.

+ Xác định được số thuế thu nhập cá nhân.

+ Lập được tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Tính đúng số thuế thu nhập cá nhân chênh lệch phải nộp.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp tiền thuế thu nhập cá nhân bằng hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự chịu trách nhiệm khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Làm việc nhóm với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(7) Lập tờ khai thuế tài nguyên

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến thuế tài nguyên.

+ Mô tả quy trình lập tờ khai thuế tài nguyên.

+ Trình bày được phương pháp lập tờ khai thuế tài nguyên.

+ Trình bày được phương pháp xác định số lượng tài nguyên khai thác, tài nguyên thu gom.

+ Biết cáchxác định mức thuế suất thuế tài nguyên.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế tài nguyên, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế tài nguyên.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác định được số lượng tài nguyên khai thác, tài nguyên thu gom.

+ Xác định được giá đơn vị tính thuế tài nguyên tương ứng.

+ Xác định được mức thuế suất thuế tài nguyên.

+ Xác định được tổng số thuế tài nguyên phải nộp.

+ Lập được tờ khai thuế tài nguyên.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, nhập các thông tin và nộp tờ khai thuế tài nguyên qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp tiền thuế tài nguyên qua hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế tài nguyên.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập tờ khai thuế tài nguyên.

+ Làm việc nhóm với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(8) Quyết toán thuế tài nguyên

– Yêu cầu kiến thức: 

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến quyết toán thuế tài nguyên.

+ Mô tả quy trình quyết toán thuế tài nguyên.

+ Trình bày được phương pháp lập quyết toán thuế tài nguyên.

+ Trình bày được phương pháp xác định số lượng tài nguyên khai thác, tài nguyên thu gom.

+ Biết cách ápgiá đơn vị tính thuế tài nguyên một cách phù hợp.

+ Biết cáchxác định mức thuế suất thuế tài nguyên.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi quyết toán thuế tài nguyên, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác định được số lượng tài nguyên khai thác, tài nguyên thu gom.

+ Xác định được giá đơn vị tính thuế tài nguyên tương ứng.

+ Xác định được mức thuế suất thuế tài nguyên.

+ Xác định được tổng số thuế tài nguyên phải nộp.

+ Lập được tờ khai quyết toán thuế tài nguyên.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp quyết toán thuế tài nguyên qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên.

–  Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi quyết toán thuế tài nguyên.

+ Làm việc nhóm với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(9) Lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến việc khai thuế bảo vệ môi trường.

+ Mô tả quy trình lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

+ Trình bày được phương pháp lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

+ Trình bày phương pháp xác định sản lượng tính thuế.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế bảo vệ môi trường, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác định được sản lượng tài nguyên tính thuế.

+ Lập được tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

+ Xác định được số thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

+ Nộp tiền thuế bảo vệ môi trường đúng thời gian quy định.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai thuế bảo vệ môi trường qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp tiền thuế bảo vệ môi trường qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(10) Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Mô tả quy trình lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Trình bày được phương pháp lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Trình bày được phương pháp xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Yêu cầu kỹ năng: 

+ Xác được giá trị hàng, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Lập được tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Xác định được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

+ Nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đúng thời gian quy định.

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt bằng hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(11) Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt   

– Yêu cầu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản liên quan đến việc quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Mô tả quy trình lập quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Trình bày được phương pháp lập quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Trình bày được phương pháp xác định thuế tiêu thụ phải nộp, còn phải nộp.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Biết sử dụng phần mềm kế toán hoặc excell trong việc quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Xác được giá trị hàng, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.   

+ Lập được quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt. 

+ Xác định được số thuế tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp sau quyết toán.

+ Nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đúng thời gian quy định.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Sử dụng được phần mềm kế toán hoặc Excel trong việc quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt bằng hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự chịu trách nhiệm khi lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

(12) Lập tờ khai hải quan

– Yêu cấu kiến thức:

+ Biết cách vận dụng các văn bản luật hải quan, Luật kế toán, Luật hải quan, Luật thuế, các luật pháp quốc tế liên quan trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Mô tả quy trình kê khai hải quan điện tử.

+ Trình bày được các nghiệp vụ khai báo hải quan.

+ Trình bày được thủ tục, quy trình thông quan hàng hóa.

+ Trình bày nguyên tắc thông quan tự động và hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ kê khai hải quan.

+ Trình bày tên các chứng từ được sử dụng trong kê khai hải quan.

+ Trình bày phương pháp kiểm tra thông tin và số liệu trên chứng từ xuất, nhập khẩu: Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, chi tiết đóng gói, vận đơn, chứng nhận xuất xứ.

+ Trình bày được phương pháp xử lý thông tin trên hồ sơ kê khai hải quan.

+ Trình bày phương pháp lập tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu.

+ Mô tả quy trình đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan.

+ Mô tả quy trình cài đặt phần mềm kê khai hải quan.

+ Biết cách thiết lập các thông số để kết nối với hệ thống của hải quan.

+ Biết cách sử dụng phần mềm kê khai hải quan.

+ Biết cách sử dụng chữ ký số khi gửi tờ khai hải quan, nộp thuế điện tử qua hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ kê khai hải quan.

+ Biết ngoại ngữ trong đọc, viết hồ sơ kê khai hải quan.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Tập hợp đầy đủ các chứng từ sử dụng trong kê khai hải quan.

+ Thực hiện đúng quy trình kê khai hải quan điện tử.

+ Áp dụng được nguyên tắc thông quan tự động và hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ kê khai hải quan.

+ Lập được tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

+ Sử dụng được phần mềm kê khai hải quan.

+ Nhập các thông tin và nộp tờ khai hải quan qua hệ thống khai hải quan của Tổng cục hải quan.

+ Nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ kê khai hải quan.

+ Đọc, viết được hồ sơ kê khai hải quan bằng tiếng ngoại ngữ.

-Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập theo từng nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

+ Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(13) Kế toán chi tiết các khoản thuế

– Yêu cầu kiến thức:

+ Vận dụng Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế xuất nhập khẩu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, các chế độ chính sách liên quan đến kế toán chi tiết thuế.

+ Trình bày được các khái niệm, vai trò, phạm vi áp dụng, đối tượng tính thuế của các khoản thuế.

+ Trình bày căn cứ và phương pháp tính các khoản thuế.

+ Trình bày chế độ miễn giảm, hoàn thuế.

+ Trình bày nguyên tắc kế toán các khoản thuế.

+ Trình bày được kết cấu các tài khoản kế toán các khoản thuế.

+ Trình bày được phương pháp kế toán chi tiết các khoản thuế.

+ Trình bày phương pháp ghi sổ chi tiết các khoản thuế: sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng, sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn, sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm, sổ chi tiết tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, sổ chi tiết tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, sổ chi tiết tài khoản thuế xuất nhập khẩu, sổ chi tiết tài khoản thuế tài nguyên, sổ chi tiết tài khoản thuế bảo vệ môi trường, thuế phí và lệ phí.

+ Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ kế toán chi tiết các khoản thuế.

+ Biết sử dụng phần mềm Excel, Word, phần mềm kế toán trong việc định khoản, ghi sổ chi tiết các khoản thuế.

– Yêu cầu kỹ năng:

+ Tuân thủ quy định vềviệc vận dụng các Luật thuế, chế độ chính sách đối với kế toán chi tiếtcác khoản thuế.

+ Áp dụng các nguyên tắc kế toán các khoản thuế.

+ Xác định tài khoản đối ứng trong các nghiệp vụ kế toán chi tiếtcác khoản thuế.

+ Xác định sổ chi tiết các khoản thuế.

+ Ghi sổ chi tiết các khoản thuế từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan.

+ Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết các khoản thuế.

+ Sử dụng được phần mềm kế toán, phần mềm Excel, Word trong việc định khoản, ghi sổ chi tiết các khoản thuế.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự chịu trách nhiệm khi thực hiện công việc kế toán chi tiết các khoản thuế.

+ Làm việc nhóm hiệu quả khi thực hiện hạch toán, ghi sổ chi tiết các khoản thuế.

+ Trung thực trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác, có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

Bài viết liên quan

 • vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu? Bạn có đam mê về xây dựng và duy trì hình ảnh của một doanh nghiệp trên thị trường? Bạn có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và phân tích tốt? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể … Đọc tiếp

 • Kỹ năng nghề Quản trị truyền thông doanh nghiệp

  Quản trị truyền thông doanh nghiệp là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông khác nhau. Người làm quản trị truyền thông doanh nghiệp phải có khả năng phân … Đọc tiếp

 • vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing? Bạn có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về công … Đọc tiếp

 • Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

  Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo … Đọc tiếp

 • Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng

  Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành học thu hút nhiều thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thu nhập cao. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động giao dịch, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua ngân hàng và các công … Đọc tiếp