vị trí việc làm: Giao dịch thương mại điện tử

có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí
việc làm của ngành, nghề bao gồm:
– Giao dịch thương mại điện tử;
– Dịch vụ công trực tuyến;
– Dịch vụ chăm sóc khách hàng;
– Quản trị dự án Thương mại điện tử;
– Thiết lập và quản lý website;
– Đồ họa máy tính;
– Quản trị mạng;
– E- Marketing;
– Thông quan điện tử;
– Thanh toán điện tử.
1. Tên vị trí việc làm: Giao dịch thương mại điện tử
1.1. Mô tả vị trí việc làm
Giao dịch thương mại điện tử là vị trí chuyên thực hiện các công việc liên
quan đến lập kế hoạch thực hiện giao dịch mua bán, đàm phán, ký kết hợp đồng
mua bán, trực tiếp thực hiện các giao dịch ( B2B, B2C, C2C) thông qua mạng
Internet, đồng thời thực hiện việc tiếp nhận và xử lý bảo hành, đổi, trả hàng hóa
cũng như tổng hợp, báo cáo hoạt động mua, bán hàng
Ngoài kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề thành thạo thì vị trí
việc làm cần có ý thức bảo vệ môi trường, năng lực sáng tạo, ứng dụng được khoa
học kỹ thuật, công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu công việc
Phạm vi thực hiện công việc: Giao dịch thương mại điện tử là vị trí việc làm
chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, các công ty bán lẻ và các
Website bán hàng trực tuyến.
1.1.1. Kiến thức
– Trình bày được đặc điểm, nội dung và liệt kê được quy trình của các giao
dịch B2B; B2C
– Trình bày được đặc điểm, nội dung và liệt kê được quy trình của các Giao
dịch C2C; Giao dịch đấu giá trực tuyến
– Phân tích được đặc điểm, nội dung, quy trình của hệ thống giao dịch qua thư
tín, điện tín, mạng xã hội và các thiết bị điện tử khác

3

– Mô tả được các luật, các nghị định, chế tài, hành lang pháp lý và thông lệ
quốc tế liên quan trong trong hoạt động tư vấn, thương thảo và thuyết minh bán
hàng, mua hàng
– Phân tích được các bước trong quy trình soạn thảo, thực hiện hợp đồng mua
bán và các thủ tục liên quan
– Mô tả được các bước trong quy trình cung cấp dịch vụ bảo hành hàng hóa
– Trình bày được các bước trong quy trình thủ tục bảo hành, đổi trả hàng hóa
– Trình bày được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và
họat động nghề nghiệp.
– Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường, tiếp cận khoa học kỹ
thuật, công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu công việc;
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
1.1.2. Kỹ năng
– Thực hiện được các giao dịch B2B, B2C, C2C, giao dịch đấu giá trực tuyến,
thông qua thư tín, điện tín, mạng xã hội và các thiết bị điện tử khác đúng quy trình
– Ứng dụng được nội dung, quy định trong các luật, nghị định, chế tài, hành
lang pháp lý và thông lệ quốc tế liên quan trong giao dịch bán hàng, mua hàng
– Thương thảo, soạn thảo được các hợp đồng mua bán và thực hiện các các
thủ tục liên quan
– Cung cấp được dịch vụ bảo hành hàng hóa theo đúng các bước trong quy
trình
– Sử dụng thành thạo máy tính, mạng Internet phục vụ các hoạt động chuyên
môn
– Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số
môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền…
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của
ngành, nghề.
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
– Có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng giải quyết công việc hiệu quả
trong điều kiện làm việc thay đổi;
– Hướng dẫn giám sát đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá
nhân và trách nhiệm với nhóm trong phạm vi công việc được giao;
– Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm
sau khi hoàn thành công việc được giao.
– Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a). Các năng lực cơ bản

(1). Giao tiếp cơ bản

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được sự trao đổi thông tin giữa con người với con người;

+ Nhận thức được ý nghĩa của việc giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên;

+ Trình bày được các hình thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động thường ngày;

+ Xác định được các kỹ năng của quá trình giao tiếp;

+ Giải thích được sự liên kết và vận dụng các nguồn dữ liệu của nghề nghiệp, của cuộc sống vào quá trình giao tiếp.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Kỹ năng nghe và nói tốt để giao tiếp hiệu quả;

+ Nhận diện được tính cách đặc trưng của người đối diện;

+ Phối hợp và tương tác với những người xung quanh;

+ Tạo lập và phát triển các mối quan hệ.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức xã hội;

+ Nghiêm túc, tự tin khi giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp.

 (2) Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác + Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng CSVN.

+ Phân tích được truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

+ Mô tả được những nội dung cơ bản của pháp luật;

+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

+ Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động giám sát đồng nghiệp thực hiện các vấn đề liên quan đến chính trị pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công việc được giao;

+ Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

 (3) Triển khai công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Mô tả được âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

+ Phân tích được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang.

+ Giải thích được về tổ chức đội hình đội ngũ và các vũ khí quân dụng cơ bản của lực lượng quân sự.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thành thạo đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng các kỹ năng quân sự vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

+ Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động hướng dẫn, giám sát đồng nghiệp thực hiện các thao tác liên quan đến vũ khí quân dụng

+ Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, chủ động đấu tranh, bảo vệ tập thể, cá nhân trong mọi tình huống

 (4) Rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực

– Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người người lao động nói riêng.

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình đào tạo, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình đào tạo.

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

+ Ý thức tự giác, lối sống lành mạnh, chủ động chăm lo sức khỏe bản thân và cộng đồng

 (5) Sử dụng máy tính, mạng Internet

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

+ Giải thích được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

+ Mô tả được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

+ Trình bày được tính năng của chương trình ứng dụng Excel.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

+ Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

+ Sử dụng cơ bản chương trình ứng dụng Excel.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ máy tính trong mọi tình huống

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính

+ Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm sau khi hoàn thành công việc được giao.

 (6) Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ 2/6

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận diện và thực hiện hội thoại đơn giản

+ Nhận xét về các chủ đề quen thuộc và kết thúc hội thoại

+ Đưa ra và đáp lại yêu cầu đơn giản

+ Xác nhận đã hiểu được và đề nghị làm rõ các chỉ dẫn hay yêu cầu

– Yêu cầu kỹ năng

+ Nói và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Nghe và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Đọc và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Viết và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ ngôn ngữ trong mọi tình huống

+ Lịch sự, chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng anh.

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp

 (7) Thực hiện công việc hành chính

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích cách chuẩn bị và xử lý các loại tài liệu khác nhau bằng cách sử dụng các thiết bị khác nhau

+ Mô tả những phương pháp giao tiếp được sử dụng tại nơi làm việc

+ Mô tả các loại tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn và/ hoặc sơ đồ được sử dụng tại nơi làm việc

+ Mô tả quy trình an ninh và bảo mật của đơn vị

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tổ chức được nơi làm việc, xây dựng ban hành văn bản, quản lý văn bản và kỹ năng tổ chức công tác lễ tân hội nghị, công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu một cách khoa học;

+ Kiểm soát được công việc văn phòng;

+ Vận dụng được kỹ năng tiếp khách và nghe điện thoại trong công việc, thực tế.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Hướng dẫn và giám sát đồng nghiệp thực hiện các công việc văn phòng cơ bản;

+ Nghiêm túc tuân thủ các quy định về hành chính tại đơn vị.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (8) Làm việc nhóm

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận biết trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong nhóm làm việc

+ Mô tả được cách hỗ trợ của các thành viên trong nhóm

+ Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc

+ Mô tả được các cách tôn trọng sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm

+ Khuyến khích và ghi nhận những thành quả mà các thành viên trong nhóm đạt được

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc

+ Sử dụng giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm để làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 1. b) Các năng lực chung

(1). Tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả quy trình xử lý một yêu cầu nội bộ

+ Trình bày được những nguyên tắc thực hiện tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

+ Giải thích cách ghi lại lời yêu cầu nội bộ

+ Giải thích quy trình chuyển tiếp để giải quyết những yêu cầu quan trọng

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xác nhận yêu cầu đã được tiếp nhận

+ Làm rõ, nhận diện nội hàm của yêu cầu

+ Thực hiện các những nguyên tắc thực hiện tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

+ Xử lý hoặc chuyển xử lý các yêu cầu

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cầu thị, lắng nghe khi tiếp nhận yêu cầu;

+ Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động khi xử lý yêu cầu nội bộ.

(2).Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả các cách xử lý yêu cầu thông thường;

+ Mô tả các yếu tố cần xem xét khi xử lý yêu cầu của khách hàng;

+ Giải thích cách ghi sổ khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

+ Giải thích quá trình phân loại các yêu cầu của khách hàng;

+ Mô tả quá trình giải quyết yêu cầu cho khách  hàng.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận đầy đủ thông tin theo yêu cầu của khách hàng;

+ Xử lý các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình kĩ thuật;

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ để tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cầu thị, lắng nghe khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

+ Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động khi xử lý yêu cầu của khách hàng.

 (3). Duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích mục đích của lưu trữ hồ sơ tài liệu kĩ thuật;

+ Mô tả yêu cầu bảo mật và an ninh thông tin của dữ liệu;

+ Xác định được quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu truyền thống và hồ sơ điện tử;

+ Xác định được quy trình phục hồi thông tin;

+ Có kiến thức về qui trình ghi nhật ký.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Duy trì hệ thống ghi chép và lưu trữ sẵn có

+ Sử dụng thành thạo các thao tác trên các phần mềm tin học văn phòng

+ Thành thạo các thao tác với tệp tin như tìm kiếm tệp tin, mở tệp tin…

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Trách nhiệm và cẩn trọng trong việc thu thập và lưu trữ thông tin;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (4). Thu thập và xử lý thông tin công việc:

– Yêu cầu kiến thức

+ Khái niệm, đặc điểm thu thập thông tin, xử lý thông tin

+ Vai trò của thu thập và xử lý thông tin

+ Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin

+ Xác định các kênh và nguồn thông tin

+ Thiết lập hình thức và chế độ thu thập thông tin

+ Các yêu cầu đối với thông tin thu thập được

+ Bảo quản, lưu trữ và xử lý thông tin thu thập

+ Các nguyên tắc xử lý thông tin

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xử lý thông tin một cách chủ động, tích cực để có thể đưa ra quyết định đúng đắn

+ Phân tích và kiểm tra độ chính xác của các thông tin, tính hợp lý của các tài liệu, số liệu dùng báo cáo

+ Loại bỏ các yếu tố bình luận lẫn trong thông tin, dư luận xã hội chưa được kiểm chứng

+ Xử lý logic đối với thông tin định tính

+ Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Trách nhiệm và cẩn trọng trong việc thu thập và lưu trữ thông tin;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (5). Chuẩn bị và trình bày báo cáo

– Yêu cầu kiến thức

+ Xác định được các định dạng trình bày báo cáo của đơn vị, các quy định chung của báo cáo;

+ Trình bày được cách thức thực hiện soạn thảo văn bản;

+ Khai thác được các phần mềm văn phòng;

+ Phân loại, lọc và thống kê được thông tin, dữ liệu.

+ Giải thích các bước cần làm để chuẩn bị và trình bày báo cáo.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thành thạo qui trình phân loại, lọc, thống kê thông tin, dữ liệu;

+ Thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản;

+ Lập báo cáo trên hệ điều hành cũng như trên phần mềm hỗ trợ;

+ Liên kết giữa các phần mềm văn phòng và xử lý dữ liệu để đưa vào báo cáo.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, chính xác, cẩn thận khi lập và xử lý dữ liệu báo cáo.

+ Chủ động hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt công việc

(8). Áp dụng công nghệ thông tin trong công việc

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê và mô tả các phần chính của máy tính;

+ Liệt kê và giải thích các loại phần mềm thông dụng, chương trình diệt vi rút và an ninh hệ thống;

+ Giải thích cách sử dụng các thiết bị, mạng internet và quy trình phù hợp để tìm kiếm, cập nhật, lưu trữ thông tin, chuyển tập tin/dữ liệu chính xác;

+ Mô tả tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống máy tính.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

+ Sử dụng thành thạo trong làm việc với hệ thống mạng

+ Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ công việc

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, khoa học và tuân thủ đúng quy trình khi áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin trong công việc.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (7). Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê những yếu tố cơ bản cần xem xét khi đánh giá việc sử dụng và/hoặc giới thiệu công nghệ mới, bao gồm đầy đủ các chi phí và lợi ích

+ Mô tả được các nội dung cần thiết của một chiến lược sử dụng công nghệ hiệu quả

+ Giải thích cách thức kiểm tra sự tương thích giữa công nghệ mới và công nghệ hiện có

+ Xác định các loại nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để giúp các đồng nghiệp có khả năng sử dụng tốt nhất công nghệ có sẵn

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xác định cơ hội sử dụng công nghệ hiệu quả

+ Ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động của đơn vị

+ Đảm bảo được hỗ trợ sử dụng công nghệ mới

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể

+ Làm chủ bảm thân, làm chủ việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ trong mọi tình huống

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

(8). Cung cấp dịch vụ khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích lợi ích và các phương án cung cấp dịch vụ cho khách hàng

+ Giải thích các thủ tục khi cung cấp dịch vụ khách hàng, lấy xác nhận và các yêu cầu thông tin về tình trạng dịch vụ

+ Mô tả các bước cung cấp dịch vụ khách hàng

+ Mô tả các trường hợp xảy ra khi cung cấp dịch vụ khách hàng và trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ

+ Giải thích các chính sách của doanh nghiệp hoặc đơn vị liên quan tới chăm sóc và hậu mãi khách hàng. Liệt kê các chính sách và quy trình về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Giải thích các quy trình của doanh nghiệp hoặc đơn vị khi xử lý các vấn đề phát sinh

– Yêu cầu kỹ năng

+ Trả lời câu hỏi và đáp ứng yêu cầu của khách một cách kịp thời, lịch sự và có trách nhiệm

+ Hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ

+ Lập danh mục những thông tin thường được yêu cầu hoặc có thể được hỏi

+ Ghi nhớ khách hàng thường xuyên và làm họ hài lòng

+ Giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng đắn

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể

+ Làm chủ bảm thân, làm chủ việc cung cấp dịch vụ khách hàng trong mọi tình huống

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (9). Phát triển mối quan hệ khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các mục tiêu phát triển mối quan hệ khách hàng;

+ Trình bày được các phương pháp khác nhau khi giao tiếp và đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Trình bày được kiến thức xã hội, kiến thức chuyên môn để đáp ứng công việc và phát triển mối quan hệ khách hàng;

+ Xác định được chiến lược, tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng;

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ thân thiết với khách hàng;

+ Sử dụng được các công cụ marketing hiệu quả

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, cầu thị

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (10).  Xử lý các giao dịch tài chính

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê các yêu cầu đối với việc giao dịch tài chính

+ Có kiến thức về ghi hóa đơn, các loại hóa đơn khi giao dịch với khách hàng

+ Mô tả các công việc khi giao dịch tài chính

– Yêu cầu kỹ năng

+ Ghi được hóa đơn tài chính

+ Thực hiện các giao dịch tài chính

+ Báo cáo các giao dịch tài chính

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chi tiết khi giao dịch tài chính

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

(11). Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thông thường

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận diện được các từ, câu, thành ngữ chuyên ngành

+ Xác định được tầm quan trọng của việc dịch chính xác tài liệu chuyên ngành

+ Giải thích sự khác nhau giữa tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành

– Yêu cầu kỹ năng

+ Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh

+ Sử dụng từ điển chuyên ngành

+ Dịch tiếng Anh chuyên ngành thông thường

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ ngôn ngữ trong mọi tình huống

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành thông thường

 (12). Xử lý kịp thời các tình huống an ninh:

– Yêu cầu kiến thức

+ Nêu rõ trách nhiệm cá nhân trong việc duy trì an toàn và an ninh cho bản thân và những người khác tại nơi làm việc.

+ Liệt kê các quy trình phải tuân theo trong các trường hợp khẩn cấp khác nhau.

+ Nêu rõ những cách xác định biểu hiện hung hăng và hành động cần làm để đảm bảo sự an toàn của bản thân.

+ Giải thích cách vận hành các thiết bị an ninh cơ bản trong đơn vị hoặc các nơi khác.

+ Liệt kê các phương thức báo cáo theo quy định trong trường hợp tai nạn hay gặp sự cố

– Yêu cầu kỹ năng

+  Phòng tránh được rủi ro cho người và tài sản tại nơi làm việc:

+ Hành động kịp thời để xử lý rủi ro về an ninh và an toàn:

+ Ghi chép và báo cáo các mối nguy hiểm và sự cố

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân trong mọi tình huống

+ Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh tại nơi làm việc.

 1. c) Các năng lực chuyên môn

(1) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán thẻ

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Mô tả quy trình thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng bằng thẻ

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng thẻ đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (2) Thực hiện nhiệm vụ thanh toán qua cổng thanh toán: ( epay)

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán qua cổng thanh toán

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng qua cổng thanh toán

+ Mô tả quy trình thanh toán qua cổng thanh toán

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán qua cổng thanh toán

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán qua Epay

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán Epay đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (3)Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng ví điện tử

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán bằng ví điện tử

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Mô tả quy trình thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng bằng ví điện tử

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng ví điện tử đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

(4) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng SMS

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán qua SMS

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán qua SMS

+ Mô tả quy trình thanh toán qua SMS

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán qua SMS

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán qua SMS

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán qua SMS đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (5) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán COD

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán COD

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán COD

+ Mô tả quy trình thanh toán COD

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán COD

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán COD

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán COD đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (6) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng chuyển khoản

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử qua hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán bằng chuyển khoản

+ Mô tả quy trình thanh toán bằng chuyển khoản

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng chuyển khoản

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán bằng chuyển khoản

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng chuyển khoản đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

(7) Báo cáo kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các quy định của pháp luật áp dụng đốivới báo cáo kết quả kinh doanh

+ Trình bày được vai trò của Báo cáo kết quả kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

+ Giải thích được các nội dung trong báo cáo kết quả kinh doanh

+ Mô tả các lỗi thường vi pham trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp được các số liệu cần thiết phục vụ cho nghiệp vụ Báo cáo

+ Lập được Báo cáo kết quả kinh doanh theo đúng mẫu quy định

+ Đọc và hiểu được nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Phát hiện ra được các vi phạm cơ bản trong các báo cáo mẫu

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a). Các năng lực cơ bản

(1). Giao tiếp cơ bản

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được sự trao đổi thông tin giữa con người với con người;

+ Nhận thức được ý nghĩa của việc giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên;

+ Trình bày được các hình thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động thường ngày;

+ Xác định được các kỹ năng của quá trình giao tiếp;

+ Giải thích được sự liên kết và vận dụng các nguồn dữ liệu của nghề nghiệp, của cuộc sống vào quá trình giao tiếp.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Kỹ năng nghe và nói tốt để giao tiếp hiệu quả;

+ Nhận diện được tính cách đặc trưng của người đối diện;

+ Phối hợp và tương tác với những người xung quanh;

+ Tạo lập và phát triển các mối quan hệ.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức xã hội;

+ Nghiêm túc, tự tin khi giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp.

 (2) Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác + Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng CSVN.

+ Phân tích được truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

+ Mô tả được những nội dung cơ bản của pháp luật;

+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

+ Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động giám sát đồng nghiệp thực hiện các vấn đề liên quan đến chính trị pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công việc được giao;

+ Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

 (3) Triển khai công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Mô tả được âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

+ Phân tích được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang.

+ Giải thích được về tổ chức đội hình đội ngũ và các vũ khí quân dụng cơ bản của lực lượng quân sự.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thành thạo đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng các kỹ năng quân sự vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

+ Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động hướng dẫn, giám sát đồng nghiệp thực hiện các thao tác liên quan đến vũ khí quân dụng

+ Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, chủ động đấu tranh, bảo vệ tập thể, cá nhân trong mọi tình huống

 (4) Rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực

– Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người người lao động nói riêng.

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình đào tạo, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình đào tạo.

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

+ Ý thức tự giác, lối sống lành mạnh, chủ động chăm lo sức khỏe bản thân và cộng đồng

 (5) Sử dụng máy tính, mạng Internet

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

+ Giải thích được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

+ Mô tả được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

+ Trình bày được tính năng của chương trình ứng dụng Excel.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

+ Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

+ Sử dụng cơ bản chương trình ứng dụng Excel.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ máy tính trong mọi tình huống

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính

+ Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm sau khi hoàn thành công việc được giao.

 (6) Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ 2/6

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận diện và thực hiện hội thoại đơn giản

+ Nhận xét về các chủ đề quen thuộc và kết thúc hội thoại

+ Đưa ra và đáp lại yêu cầu đơn giản

+ Xác nhận đã hiểu được và đề nghị làm rõ các chỉ dẫn hay yêu cầu

– Yêu cầu kỹ năng

+ Nói và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Nghe và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Đọc và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

+ Viết và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ ngôn ngữ trong mọi tình huống

+ Lịch sự, chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng anh.

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp

 (7) Thực hiện công việc hành chính

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích cách chuẩn bị và xử lý các loại tài liệu khác nhau bằng cách sử dụng các thiết bị khác nhau

+ Mô tả những phương pháp giao tiếp được sử dụng tại nơi làm việc

+ Mô tả các loại tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn và/ hoặc sơ đồ được sử dụng tại nơi làm việc

+ Mô tả quy trình an ninh và bảo mật của đơn vị

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tổ chức được nơi làm việc, xây dựng ban hành văn bản, quản lý văn bản và kỹ năng tổ chức công tác lễ tân hội nghị, công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu một cách khoa học;

+ Kiểm soát được công việc văn phòng;

+ Vận dụng được kỹ năng tiếp khách và nghe điện thoại trong công việc, thực tế.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Hướng dẫn và giám sát đồng nghiệp thực hiện các công việc văn phòng cơ bản;

+ Nghiêm túc tuân thủ các quy định về hành chính tại đơn vị.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (8) Làm việc nhóm

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận biết trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong nhóm làm việc

+ Mô tả được cách hỗ trợ của các thành viên trong nhóm

+ Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc

+ Mô tả được các cách tôn trọng sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm

+ Khuyến khích và ghi nhận những thành quả mà các thành viên trong nhóm đạt được

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc

+ Sử dụng giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm để làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 1. b) Các năng lực chung

(1). Tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả quy trình xử lý một yêu cầu nội bộ

+ Trình bày được những nguyên tắc thực hiện tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

+ Giải thích cách ghi lại lời yêu cầu nội bộ

+ Giải thích quy trình chuyển tiếp để giải quyết những yêu cầu quan trọng

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xác nhận yêu cầu đã được tiếp nhận

+ Làm rõ, nhận diện nội hàm của yêu cầu

+ Thực hiện các những nguyên tắc thực hiện tiếp nhận và xử lý yêu cầu nội bộ

+ Xử lý hoặc chuyển xử lý các yêu cầu

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cầu thị, lắng nghe khi tiếp nhận yêu cầu;

+ Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động khi xử lý yêu cầu nội bộ.

(2).Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả các cách xử lý yêu cầu thông thường;

+ Mô tả các yếu tố cần xem xét khi xử lý yêu cầu của khách hàng;

+ Giải thích cách ghi sổ khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

+ Giải thích quá trình phân loại các yêu cầu của khách hàng;

+ Mô tả quá trình giải quyết yêu cầu cho khách  hàng.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận đầy đủ thông tin theo yêu cầu của khách hàng;

+ Xử lý các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình kĩ thuật;

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ để tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cầu thị, lắng nghe khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

+ Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động khi xử lý yêu cầu của khách hàng.

 (3). Duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích mục đích của lưu trữ hồ sơ tài liệu kĩ thuật;

+ Mô tả yêu cầu bảo mật và an ninh thông tin của dữ liệu;

+ Xác định được quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu truyền thống và hồ sơ điện tử;

+ Xác định được quy trình phục hồi thông tin;

+ Có kiến thức về qui trình ghi nhật ký.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Duy trì hệ thống ghi chép và lưu trữ sẵn có

+ Sử dụng thành thạo các thao tác trên các phần mềm tin học văn phòng

+ Thành thạo các thao tác với tệp tin như tìm kiếm tệp tin, mở tệp tin…

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Trách nhiệm và cẩn trọng trong việc thu thập và lưu trữ thông tin;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (4). Thu thập và xử lý thông tin công việc:

– Yêu cầu kiến thức

+ Khái niệm, đặc điểm thu thập thông tin, xử lý thông tin

+ Vai trò của thu thập và xử lý thông tin

+ Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin

+ Xác định các kênh và nguồn thông tin

+ Thiết lập hình thức và chế độ thu thập thông tin

+ Các yêu cầu đối với thông tin thu thập được

+ Bảo quản, lưu trữ và xử lý thông tin thu thập

+ Các nguyên tắc xử lý thông tin

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xử lý thông tin một cách chủ động, tích cực để có thể đưa ra quyết định đúng đắn

+ Phân tích và kiểm tra độ chính xác của các thông tin, tính hợp lý của các tài liệu, số liệu dùng báo cáo

+ Loại bỏ các yếu tố bình luận lẫn trong thông tin, dư luận xã hội chưa được kiểm chứng

+ Xử lý logic đối với thông tin định tính

+ Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Trách nhiệm và cẩn trọng trong việc thu thập và lưu trữ thông tin;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (5). Chuẩn bị và trình bày báo cáo

– Yêu cầu kiến thức

+ Xác định được các định dạng trình bày báo cáo của đơn vị, các quy định chung của báo cáo;

+ Trình bày được cách thức thực hiện soạn thảo văn bản;

+ Khai thác được các phần mềm văn phòng;

+ Phân loại, lọc và thống kê được thông tin, dữ liệu.

+ Giải thích các bước cần làm để chuẩn bị và trình bày báo cáo.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Thành thạo qui trình phân loại, lọc, thống kê thông tin, dữ liệu;

+ Thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản;

+ Lập báo cáo trên hệ điều hành cũng như trên phần mềm hỗ trợ;

+ Liên kết giữa các phần mềm văn phòng và xử lý dữ liệu để đưa vào báo cáo.

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, chính xác, cẩn thận khi lập và xử lý dữ liệu báo cáo.

+ Chủ động hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt công việc

(8). Áp dụng công nghệ thông tin trong công việc

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê và mô tả các phần chính của máy tính;

+ Liệt kê và giải thích các loại phần mềm thông dụng, chương trình diệt vi rút và an ninh hệ thống;

+ Giải thích cách sử dụng các thiết bị, mạng internet và quy trình phù hợp để tìm kiếm, cập nhật, lưu trữ thông tin, chuyển tập tin/dữ liệu chính xác;

+ Mô tả tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống máy tính.

– Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

+ Sử dụng thành thạo trong làm việc với hệ thống mạng

+ Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ công việc

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, khoa học và tuân thủ đúng quy trình khi áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin trong công việc.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (7). Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê những yếu tố cơ bản cần xem xét khi đánh giá việc sử dụng và/hoặc giới thiệu công nghệ mới, bao gồm đầy đủ các chi phí và lợi ích

+ Mô tả được các nội dung cần thiết của một chiến lược sử dụng công nghệ hiệu quả

+ Giải thích cách thức kiểm tra sự tương thích giữa công nghệ mới và công nghệ hiện có

+ Xác định các loại nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để giúp các đồng nghiệp có khả năng sử dụng tốt nhất công nghệ có sẵn

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xác định cơ hội sử dụng công nghệ hiệu quả

+ Ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động của đơn vị

+ Đảm bảo được hỗ trợ sử dụng công nghệ mới

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể

+ Làm chủ bảm thân, làm chủ việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ trong mọi tình huống

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

(8). Cung cấp dịch vụ khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích lợi ích và các phương án cung cấp dịch vụ cho khách hàng

+ Giải thích các thủ tục khi cung cấp dịch vụ khách hàng, lấy xác nhận và các yêu cầu thông tin về tình trạng dịch vụ

+ Mô tả các bước cung cấp dịch vụ khách hàng

+ Mô tả các trường hợp xảy ra khi cung cấp dịch vụ khách hàng và trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ

+ Giải thích các chính sách của doanh nghiệp hoặc đơn vị liên quan tới chăm sóc và hậu mãi khách hàng. Liệt kê các chính sách và quy trình về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Giải thích các quy trình của doanh nghiệp hoặc đơn vị khi xử lý các vấn đề phát sinh

– Yêu cầu kỹ năng

+ Trả lời câu hỏi và đáp ứng yêu cầu của khách một cách kịp thời, lịch sự và có trách nhiệm

+ Hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ

+ Lập danh mục những thông tin thường được yêu cầu hoặc có thể được hỏi

+ Ghi nhớ khách hàng thường xuyên và làm họ hài lòng

+ Giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng đắn

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể

+ Làm chủ bảm thân, làm chủ việc cung cấp dịch vụ khách hàng trong mọi tình huống

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (9). Phát triển mối quan hệ khách hàng

– Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các mục tiêu phát triển mối quan hệ khách hàng;

+ Trình bày được các phương pháp khác nhau khi giao tiếp và đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Trình bày được kiến thức xã hội, kiến thức chuyên môn để đáp ứng công việc và phát triển mối quan hệ khách hàng;

+ Xác định được chiến lược, tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng;

– Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ thân thiết với khách hàng;

+ Sử dụng được các công cụ marketing hiệu quả

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, cầu thị

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

 (10).  Xử lý các giao dịch tài chính

– Yêu cầu kiến thức

+ Liệt kê các yêu cầu đối với việc giao dịch tài chính

+ Có kiến thức về ghi hóa đơn, các loại hóa đơn khi giao dịch với khách hàng

+ Mô tả các công việc khi giao dịch tài chính

– Yêu cầu kỹ năng

+ Ghi được hóa đơn tài chính

+ Thực hiện các giao dịch tài chính

+ Báo cáo các giao dịch tài chính

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chi tiết khi giao dịch tài chính

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

(11). Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thông thường

– Yêu cầu kiến thức

+ Nhận diện được các từ, câu, thành ngữ chuyên ngành

+ Xác định được tầm quan trọng của việc dịch chính xác tài liệu chuyên ngành

+ Giải thích sự khác nhau giữa tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành

– Yêu cầu kỹ năng

+ Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh

+ Sử dụng từ điển chuyên ngành

+ Dịch tiếng Anh chuyên ngành thông thường

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân, làm chủ ngôn ngữ trong mọi tình huống

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành thông thường

 (12). Xử lý kịp thời các tình huống an ninh:

– Yêu cầu kiến thức

+ Nêu rõ trách nhiệm cá nhân trong việc duy trì an toàn và an ninh cho bản thân và những người khác tại nơi làm việc.

+ Liệt kê các quy trình phải tuân theo trong các trường hợp khẩn cấp khác nhau.

+ Nêu rõ những cách xác định biểu hiện hung hăng và hành động cần làm để đảm bảo sự an toàn của bản thân.

+ Giải thích cách vận hành các thiết bị an ninh cơ bản trong đơn vị hoặc các nơi khác.

+ Liệt kê các phương thức báo cáo theo quy định trong trường hợp tai nạn hay gặp sự cố

– Yêu cầu kỹ năng

+  Phòng tránh được rủi ro cho người và tài sản tại nơi làm việc:

+ Hành động kịp thời để xử lý rủi ro về an ninh và an toàn:

+ Ghi chép và báo cáo các mối nguy hiểm và sự cố

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm chủ bản thân trong mọi tình huống

+ Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh tại nơi làm việc.

 1. c) Các năng lực chuyên môn

(1) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán thẻ

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Mô tả quy trình thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng bằng thẻ

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán điện tử bằng thẻ

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng thẻ đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (2) Thực hiện nhiệm vụ thanh toán qua cổng thanh toán: ( epay)

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán qua cổng thanh toán

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng qua cổng thanh toán

+ Mô tả quy trình thanh toán qua cổng thanh toán

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán qua cổng thanh toán

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán qua Epay

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán Epay đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (3)Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng ví điện tử

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán bằng ví điện tử

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Mô tả quy trình thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng bằng ví điện tử

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán điện tử bằng ví điện tử

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng ví điện tử đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

(4) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng SMS

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán qua SMS

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán qua SMS

+ Mô tả quy trình thanh toán qua SMS

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán qua SMS

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán qua SMS

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán qua SMS đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (5) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán COD

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử bằng hình thức thanh toán COD

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán COD

+ Mô tả quy trình thanh toán COD

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán COD

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán COD

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán COD đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

 (6) Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng chuyển khoản

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thanh toán điện tử qua hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

+ Trình bày được vai trò của của thanh toán bằng chuyển khoản

+ Mô tả quy trình thanh toán bằng chuyển khoản

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo mật, an toàn đối với thanh toán bằng chuyển khoản

– Yêu cầu kỹ năng

+ Phân biệt được các loại hình thanh toán điện tử khác nhau

+ Xác định đúng được các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình thanh toán bằng chuyển khoản

+ Phân biệt được các bước trong quy trình thanh toán bằng chuyển khoản đối với cá nhân và đối với doanh nghiệp

+ Vận dụng được các nguyên tắc bảo mật

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

(7) Báo cáo kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các quy định của pháp luật áp dụng đốivới báo cáo kết quả kinh doanh

+ Trình bày được vai trò của Báo cáo kết quả kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

+ Giải thích được các nội dung trong báo cáo kết quả kinh doanh

+ Mô tả các lỗi thường vi pham trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh

– Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp được các số liệu cần thiết phục vụ cho nghiệp vụ Báo cáo

+ Lập được Báo cáo kết quả kinh doanh theo đúng mẫu quy định

+ Đọc và hiểu được nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Phát hiện ra được các vi phạm cơ bản trong các báo cáo mẫu

– Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Bài viết liên quan

 • vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu? Bạn có đam mê về xây dựng và duy trì hình ảnh của một doanh nghiệp trên thị trường? Bạn có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và phân tích tốt? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể … Đọc tiếp

 • Kỹ năng nghề Quản trị truyền thông doanh nghiệp

  Quản trị truyền thông doanh nghiệp là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông khác nhau. Người làm quản trị truyền thông doanh nghiệp phải có khả năng phân … Đọc tiếp

 • vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing? Bạn có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về công … Đọc tiếp

 • Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

  Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo … Đọc tiếp

 • Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng

  Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành học thu hút nhiều thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thu nhập cao. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động giao dịch, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua ngân hàng và các công … Đọc tiếp