Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án

Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án

Đề cương nghiên cứu là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện một nghiên cứu khoa học. Đề cương nghiên cứu giúp người nghiên cứu xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp, kết quả mong đợi và kế hoạch thực hiện của nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu cũng là một công cụ để trình bày ý tưởng nghiên cứu cho người hướng dẫn, đồng nghiệp hoặc nhà tài trợ để nhận được sự đánh giá, góp ý và hỗ trợ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án. Thẩm quyền xét xử của Tòa án là một chủ đề có tính thực tiễn cao, liên quan đến các vấn đề pháp lý, chính trị và xã hội. Nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án có thể giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng và hoạt động của Tòa án trong hệ thống pháp luật và chính quyền.

Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án gồm có các bước sau:

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu là câu hỏi mà người nghiên cứu muốn trả lời thông qua nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu phải có tính mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể kiểm chứng được bằng các bằng chứng và dữ liệu. Để xác định vấn đề nghiên cứu, người nghiên cứu có thể tham khảo các nguồn thông tin như sách, tạp chí, báo cáo, luận văn, luận án, các tài liệu pháp lý, các văn bản chính sách, các bản án của Tòa án… Người nghiên cứu có thể tìm kiếm các khoảng trống, các mâu thuẫn, các thách thức hoặc các khía cạnh chưa được khám phá của Thẩm quyền xét xử của Tòa án để đặt ra câu hỏi nghiên cứu.

Ví dụ: Một vấn đề nghiên cứu có thể là: “Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong các vụ kiện liên quan đến tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc là gì? Tòa án có thể giải quyết được các tranh chấp này theo luật quốc tế hay không?”

Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là những điều mà người nghiên cứu mong muốn đạt được thông qua nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu phải phù hợp với vấn đề nghiên cứu, có thể đo lường được và có thời hạn rõ ràng. Để xác định mục tiêu nghiên cứu, người nghiên cứu có thể sử dụng các động từ như phân tích, so sánh, đánh giá, khảo sát, đề xuất, thiết kế, xây dựng… Người nghiên cứu có thể chia mục tiêu nghiên cứu thành mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể để làm rõ hơn nội dung và phạm vi của nghiên cứu.

Ví dụ: Một mục tiêu nghiên cứu có thể là: “Mục tiêu chung của nghiên cứu là nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong các vụ kiện liên quan đến tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là:

– Phân tích các nguyên tắc và quy định về Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo luật quốc tế.
– So sánh Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong các vụ kiện liên quan đến tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc với các vụ kiện khác giữa các bên tranh chấp biển.
– Đánh giá khả năng và hiệu quả của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc theo luật quốc tế.
– Đề xuất các giải pháp để tăng cường vai trò của Tòa án trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực biển Đông.”

Bước 3: Xác định giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời tạm thời cho vấn đề nghiên cứu, dựa trên các kiến thức, kinh nghiệm hoặc lý thuyết có sẵn. Giả thuyết nghiên cứu phải có tính logic, có thể kiểm chứng được bằng các bằng chứng và dữ liệu. Để xác định giả thuyết nghiên cứu, người nghiên cứu có thể sử dụng các từ như nếu, thì, do đó, vì vậy… Người nghiên cứu có thể chọn một hoặc nhiều giả thuyết để kiểm tra trong quá trình nghiên cứu.

Ví dụ: Một giả thuyết nghiên cứu có thể là: “Nếu Tòa án có Thẩm quyền xét xử trong các vụ kiện liên quan đến tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì Tòa án có thể giải quyết được các tranh chấp này theo luật quốc tế.”

Bước 4: Xác định phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là những công cụ và kỹ thuật mà người nghiên cứu sử dụng để thu thập, xử lý và phân tích các bằng chứng và dữ liệu liên quan đến vấn đề,

Bài viết liên quan